Filmový projekt Príbeh Hornádu neobišiel ani náš národný park

Filmový projekt Príbeh Hornádu neobišiel ani náš národný park

Autor: Ing. Matej Pisarčík

 

Správa NP Slovenský raj sa po oslovení pánom Pavlom Pekarčíkom zapojila do nového vznikajúceho filmového projektu Príbeh Hornádu. Ide o filmový vzdelávací projekt, ktorý by sa mal v blízkej budúcnosti využiť pri výučbe na školách. V stručnosti ide o príbeh rieky Hornád od prameňa až po jej ústie, ktorý spoznávajú a komentujú žiaci miestnych základných škôl. Pritom sa stretávajú s rôznymi praktickými témami a problémami dnešnej doby a ktoré sa na rieku Hornád viažu.

 

Projekt je rozdelený na niekoľko etáp od prameňa Hornádu až po jeho ústie do rieky Slaná v Maďarsku. V podstate každá etapa znamená jeden deň, kde sa žiaci stretávajú s rôznymi odborníkmi a venujú sa určitej téme. Žiaci sa pritom striedajú, každý deň prídu dvaja noví a dvaja odídu. Takto sú zapájajú stále noví žiaci zo základných škôl priľahlých k danej lokalite Hornádu, kde sa momentálne nachádzajú a odovzdávajú si tak nové získané vedomosti z predošlých dní strávených s odborníkmi.

 

 

Dňa 23. septembra sa tak žiaci stretli s riaditeľom NP Slovenský raj, Ing. Tomášom Dražilom PhD. na mieste Hrdlo Hornádu, kde rieka Hornád vstupuje na územie národného parku. Bol im predstavený Národný park Slovenský raj, zoznámili sa s danou lokalitou a jej zvláštnosťami, a mohli sa dozvedieť aj o prítokoch rieky Hornád v NP. Žiaci počuli nielen o špecifikách Slovenského raja a dôležitosti ochrany prírody, ale tiež o význame národných parkov. Kládli aj rôzne otázky, k niektorým pre nich možno ešte neznámym pojmom ako napr. biodiverzita a jej význam. Boli im predstavené aj problémy, ktoré akoby rieka Hornád so sebou prináša svojím putovaním cez obce a s ktorými sa Správa NP Slovenský raj musí vysporiadať. Žiaci si preto mohli aj prakticky s pánom riaditeľom vyskúšať vytrhávanie inváznej nepôvodnej rastliny Impatiens glandulifera – netýkavka žliazkatá, ktorej semená putujú riekou Hornád z vyššie položených záhradkárskych lokalít.

 

 

 

Ďalej sa žiaci presunuli do vzácnej lokality Prielomu Hornádu kde si mohli s botaničkou pani RNDr. Annou Leskovjanskou zažiť a vyskúšať monitoring chráneného ponikleca slovenského (Pulsatilla slavica), ktorý patrí medzi tzv. naturovské druhy. Žiaci tak boli zasvätení do práce botanika na Správe národného parku, bolo im vysvetlené ako sa robí odborný monitoring, aj načo slúži. Tiež sa dozvedeli o zvláštnosti kaňonu Prielom Hornádu, ktorý rieka Hornád vo vápencových skalách vytvorila a o jeho botanickej bohatosti. Spolu s pani Leskovjanskou si vyskúšali založiť monitorovaciu plochu a spočítať druhy chráneného ponikleca, ako aj zapísať ostatné druhy a tiež zaradiť ich do jednotlivých etáží. V podstate sa žiaci mohli aspoň na niekoľko hodín vžiť do role botanika a prakticky si to vyskúšať.

 

 

 

V ďalšej časti dňa, si žiaci ešte vyskúšali splav úseku rieky Hornád pri Letanovskom mlyne a večer horolezectvo na Tomášovskom výhľade. Počas daného projektu sa žiaci veľmi praktickým spôsobom dozvedajú množstvo vzácnych informácii, ktoré sú spájané v súvislostiach veľmi živým spôsobom. Tie ich vedia osloviť a nadchnúť, ale hlavne, ktoré si často oveľa lepšie zapamätajú ako v školách. Správa NP aktívne podporuje podobné projekty, ktoré veríme, že budú prínosom pri výučbe, environmentálnom vzdelávaní a hlavne aj do budúcna pre ďalšie generácie.