Svitá sysľom na lepšie časy?

Text: Tomáš Dražil, Milan Barlog

Foto: Milan Barlog, Verbum bonum

Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)

 

V poslednej dobe nás kvária mnohé nedobré správy. Klesajú počty hmyzu, ale aj mnohých skupín stavovcov, historicky sú na minime výskytu obojživelníky či plazy. Rapídne klesli počty jarabíc v poľnohospodárskej krajine, pre ochranu dropa sa vyhlasujú osobitné územia ochrany, známy je problém poklesu počtu hlucháňa za veľmi krátku dobu.

Na Slovensku je v podobnej situácii aj syseľ. Kedysi bežný druh našich polí a pasienkov sa stal vzácny a vyskytuje sa len na niekoľkých desiatkach lokalít. Sme radi, že je Spiš je jednou z posledných bášt výskytu tohto roztomilého zvieratka na Slovensku. Nájdeme ho tu na viacerých lokalitách, od Braniska až po Národný park Slovenský raj. Potrebu ochrany sysľa si však uvedomujeme aj na našich síce ešte početných lokalitách, ale väčšinou s malými populáciami. Ohrozenie predstavuje najmä zmena hospodárenia na lokalitách, ale malé lokality môže existenčne ohroziť trebárs aj nepriazeň počasia. Aj preto sa Správa Národného parku Slovenský raj zapojila do aktuálneho Projektu SYSEĽ – Ochrana sysľa pasienkového, schváleného Európskou komisiou v rámci grantovej schémy LIFE, ktorý manažuje Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ).

Ovce a kozy na malej farme na Ďurkovci

 

Projekt je zameraný na ochranu sysľa pasienkového (Spermophilus citellus) prostredníctvom obnovy jeho biotopov a na zlepšenie nepriaznivého stavu jeho populácii v severozápadnom okraji rozšírenia v Európe (na Slovensku, v Poľsku a Čechách).

Cieľom projektu je posilniť a zvýšiť jeho populáciu v lokalitách, kde sa vyskytuje, obnoviť vhodné biotopy a umožniť tak rozšírenie jeho výskytu. Ďalším cieľom je reštituovať (prinavrátiť) sysľa na lokality, z ktorých už vymizol, a prispieť tak k ochrane tohto vzácneho druhu cicavca.

Pohľad na farmu pri bývalom vleku na Ďurkovci

Tieto ciele chceme napĺňať v rámci kompetenčného územia správy NP najmä na dvoch lokalitách – ochrannom pásme národného parku Slovenský raj v lokalite Ďurkovec a na travertínovej kope Pažica, ktorá je súčasťou územia Natura 2000 SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny. Ďurkovec leží severne od známeho Tomášovského výhľadu. Syseľ sa tu vyskytuje vo viacerých, blízko od seba vzdialených kolóniách. Je zaujímavé, že prosperoval aj na verejnom táborisku, ktoré, žiaľ, pred časom zaniklo. Pohľad na syslíky, behajúce medzi stanmi, bol skutočne raritný a atraktívny. Ak má syseľ dostatok potravy a počas roka je trávny porast nízky, tak mu nevadí ani prítomnosť ľudí. Plochy na Ďurkovci miestne PD Čingov Smižany každoročne kosí. Ak chceme stabilizovať a zväčšiť populáciu sysľa začíname sa zaoberať v rámci projektu zavedením pastvy hospodárskych zvierat. Správa NP Slovenský raj už pred projektom začala spolupracovať s miestnym farmárom a zabezpečila na malej lokalite pastvu oviec a kôz. Turisti smerujúci na Tomášovský výhľad tak môžu vidieť pri starom vleku rozvíjajúcu sa malú farmu. Z prostriedkov projektu sa plánujú zrealizovať ohrady pre regulované vypásanie a vyriešiť napájanie zvierat. S miestnym občianskym združením Verbum bonum zo Spišských Tomášoviec sa pokúsime nájsť vhodnú formu pre envirovýchovu a dozor na lokalite a uvažujeme aj o malom envirostánku.

 

Pažica, miesto súčasného výskytu sysľa pri vstupe na lokalitu, oproti kapitule

 

Travertínová kopa Pažica je ďalšou známou lokalitou výskytu sysľa na Spiši. Dnes je syseľ hojný na malom kúsku výmery niečo cez pol hektára na okraji lokality, priamo oproti kapitule. Preto sa snažíme zmeniť a zintenzívniť spôsob hospodárenia, ktorý by viedol k udržaniu nízkych pasienkových trávnikov, ktoré sysľovi vyhovujú najviac. Našim tajným želaním je, aby syseľ nielen osídlil celú Pažicu, ale postupne sa rozšíril na susednú známu Sivú Bradu, kde pred niekoľkými rokmi vyhynul. V úzkej spolupráci s majiteľmi a správcami pozemkov (majiteľ Rímskokatolícka cirkev, Spišské biskupstvo, správca PRO POPULO Poprad, s. r. o.) a mestom Spišské Podhradie je kľúčovou úlohou nájsť miestneho hospodára, ktorý bude fungovať nielen počas siedmych rokov trvania projektu, ale najmä po jeho ukončení. V spojení s konceptom Spišského Jeruzalema môže podpora sysľa prispieť aj k zvýšeniu úrovne turizmu v okolí Spišského Podhradia. A v neposlednom rade aj k ochrane vzácnych biotopov a druhov, ktoré priamo s podporou sysľa nesúvisia.

Katarína Tuhárska z mimovládnej organizácie BROZ, ktorá manažuje projekt, a riaditeľ Správy NP Slovenský raj Tomáš Dražil

 

V doterajšom jarnom období sme sa stretli – najprv online a potom priamo v teréne – s účastníkmi, ktorí môžu pri realizácii projektu výrazne pomôcť. Snažili sme sa nájsť najlepší spôsob hospodárenia v prospech sysľa a najmä nájsť ľudí, ktorí to správne hospodárenie zabezpečia. Spolupráca sa sľubne rozvíja a dúfame, že prostriedky projektu budú vynaložené účelne v prospech ochrany sysľa, ktorý sa v doterajšej praxi ukazuje byť aj veľmi dobrým druhom na budovanie pozitívneho vzťahu verejnosti k prírode.

Účastníci stretnutia na Pažici, v strede primátor mesta Spišské Podhradie Michal Kapusta, vedľa neho biskupský vikár Ľubomír Štefaňák

 

O ďalšom vývoji projektu a jeho výsledkoch budeme našich priaznivcov pravidelne informovať.

 

Krajina Spišského Jeruzalema na Pažici, kde zavedením pastvy plánujeme rozšíriť súčasný výskyt sysľa